Erdélyi Társadalom
szociológiai szakfolyóirat

    folyóiratok   » Erdélyi Társadalom
  szerzők a b c e f g h i j k l m n o p r s t v  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
 
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 


1. évfolyam, 1. számTanulmányok
 • Horváth István Az erdélyi magyarok kétnyelvűsége: nyelvmentés és integráció között? [pdf]
 • Péter László Új szegények túlélési stratégiái [pdf]
 • Pásztor Gyöngyi Slumosodás és elszegényedési folyamatok Kolozsváron [pdf]
 • Geambaşu Réka A kolozsvári roma elit kialakulásának folyamata [pdf]
 • Veres Valér A társadalmi struktúra etnikai sajátosságai a posztszocialista Erdélyben [pdf]
 • Magyari Tivadar Elemzések a romániai magyarok sajtóolvasási szokásairól [pdf]

Mezőny
 • Magyari Nándor László Közelítések a romániai magyar szociológia mai helyzetéhez [pdf]
 • Geambaşu Réka Dekonstrukció és intézménylétesítés [pdf]
 • Csata Zsombor -- Ercsei Kálmán Regionális terek és társadalmi átmenet Romániában [pdf]
 • Péter László Egy újraéledt szaklap szemléje [pdf]
 • Magyari Tivadar "Gondolatok és adatok". Két jó tankönyvről [pdf]


1. évfolyam, 2. számTanulmányok
 • Csata Zsombor -- Kiss Tamás Migrációs potenciál Erdélyben [pdf]
 • Horváth István Migrációs hajlandóság az erdélyi magyarság körében -- 2003 október [pdf]
 • Kiss Dénes A CE Szövetség és a református egyház [pdf]
 • Csedő Krisztina -- Ercsei Kálmán -- Geambaşu Réka -- Pásztor Gyöngyi A kolozsvári elsőgenerációs városlakók [pdf]
 • Turai Tünde A családszerkezet változása a szocializmus évtizedeiben a Szilágyságban [pdf]
 • Mohácsek Magdolna -- Vitos Katalin Fogyasztói szokások a magyarfalusi vendégmunkások köreiben [pdf]

Mezőny
 • Csedő Krisztina Szimbólumviszály és köznapi kultúra [pdf]
 • Péter László A Völgy világa avagy moldovaiak, akik emberek lettek [pdf]
 • Kis Dénes Szomszédok és szomszédságok Erdélyben [pdf]


2. évfolyam, 1. számÖsszpont
 • Kiss Tamás Természetes népmozgalmi folyamatok az erdélyi magyarság körében [pdf]
 • Gödri Irén Etnikai vagy gazdasági migráció? Az erdélyi magyarok kivándorlását meghatározó tényezők az ezredfordulón [pdf]
 • Mezei Elemér -- Rotariu Traian Az utóbbi években történt változások a falusi és városi népesség korösszetételében [pdf]
 • Veres Valér A romániai magyarság termékenysége 1992--2002 között, regionális összehasonlításban [pdf]

Helyzet
 • Csata Zsombor Iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek az erdélyi magyar fiatalok körében [pdf]
 • Csata Zsombor -- Kiss Dénes -- Kiss Tamás Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerről [pdf]

Mezőny
 • Geambaşu Réka Társadalmi nem és posztszocialista társadalmi változások [pdf]
 • Pásztor Gyöngyi "Jogunk a városhoz". Elemzési kísérlet a művészet -- társadalom -- város viszonyáról Kolozsvár kapcsán [pdf]

Recenzió
 • Magyari Tivadar Vállalkozástörténetek az átmenetben [pdf]
 • Veres Valér A demográfia és a népességszociológia szintézisének lehetőségei [pdf]

Újság
 • Könyvbemutató, disszertáció, értekezlet, laptársak [pdf]


2. évfolyam, 2. számÖsszpont
 • Gábor Kálmán MOZAIK 2001 -- A perifériáról a centrumba. Tézisek a határon túli magyar fiatalok helyzetének az értelmezéshez. [pdf]
 • Veres Valér A kárpát-medencei magyar fiatalok életeseményei, társadalmi-gazdasági helyzete és közérzete [pdf]
 • Horváth István Az erdélyi magyar fiatalok Magyarország irányú tanulási migrációja, 1990--2000 [pdf]
 • Barna Gergely Erdélyi magyar ifjúsági szervezetek szervezetszociológiai elemzése [pdf]
 • Ercsei Kálmán -- Geambaşu Réka A "tusványosi táborlakók" ifjúsági státusának és politikai beállítottságának vizsgálata [pdf]
 • Ravasz Katalin A világháló társadalmi diffúziójának hazai sajátosságai. Internethasználati körkép a romániai lakosság körében [pdf]

Támpont
 • Pálfy Zoltán Nemzetállam és felsőoktatási piac: adatok a kolozsvári egyetem diákságának etnikai és társadalmi összetételéről a két világháború között [pdf]
 • Benedek József -- Nagy Egon Kolozs és Bihar megye etnikai térszerkezetének változása 1966--2002 között [pdf]
 • Kinda István -- Peti Lehel Szenesek. A tradicionális erdőkiélés és a nyugati piacgazdaság között. Vállalkozói kultúrák Farkaslakán? [pdf]

Mezőny
 • Gábor Kálmán Sziget kutatások 2000--2004 [pdf]
 • Péter László Célt-tévesztve [pdf]

Recenzió
 • Bernáth Krisztina Az ifjúság egyesült állama? Újragondolva az Egyesült Államok ifjúsági kultúrakutatásait [pdf]
 • Sipos Zoltán Hogyan állnak az európai fiatalok a tanulással? [pdf]
 • Gál Katalin Ifjúsági kapcsolatok és etnicitás. Szociálpszichológiai perspektíva. [pdf]3. évfolyam, 1. számÖsszpont
 • Simon Boglárka Hogyan "boldogulnak" a csángók? Az identitás kinyilvánításának versus elrejtésének stratégiái egy moldvai közösségben [pdf]
 • Péter László "Romák, szegények, senkik vagyunk". Elemzési kísérlet egy szegény roma közösség etnikai identitásépítő stratégiáiról [pdf]
 • Toma Stefánia "Az én cigányom". Informális gazdasági kapcsolatok cigányok és magyarok között [pdf]
 • Veres Valér Az erdélyi magyarok nemzeti identitása a társadalmi és az etnikai struktúra összefüggésrendszerében (2000) [pdf]
 • Murányi István Tizenévesek nemzeti identitásának jellemzői az ezredvégi Magyarországon [pdf]
 • Irina Culic Magyarság Erdélyben: a mienk, az övék, senkié? avagy hogyan értelmezzük a kettős állam-polgárságról szóló népszavazást és a hozzá kapcsolódó reakciókat? [pdf]

Támpont
 • Magyari Tivadar Tivadar: Gyorsjelentés az erdélyi magyarok médiahasználatáról [pdf]
 • Horváth István A romániai magyarok kétnyelvűsége: nyelvismeret, nyelvhasználat, nyelvi dominancia. Regionális összehasonlító elemzések [pdf]

Mezőny
 • Sólyom Andrea A Web tíz éve [pdf]
 • Kiss Dénes Sociologie Românească -- 2004. / 1--4 [pdf]
 • Csata Zsombor Ifjúság és közélet az Új Ifjúsági Szemle hasábjain [pdf]
 • Kiss Tamás Csángók és perspektívák [pdf]

Recenzió
 • Ambrus Judit Az életút végén [pdf]
 • Ruszuly Emese A multikulturalizmus kihívásai Közép és Kelet Európában [pdf]
 • Simon Boglárka A modernitás posztkommunista rekonstrukciója Romániában [pdf]
 • Péter László Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben [pdf]
 • Gál Katalin Az emlékezés és emlékeztetés dilemmái [pdf]
 • Gál Katalin Területrendezés és regionális fejlesztés [pdf]3. évfolyam, 2. számÖsszpont
 • Lengyel György Vázlat a rendszerváltás, az elitváltás és a piaci átalakulás kapcsolatáról [pdf]
 • Juhász Pál A falusias terek gazdasági, társadalmi és politikai gondjairól [pdf]
 • Kiss Dénes Erdélyi reflexiók az új magyar falu kapcsán [pdf]
 • Orbán Annamária--Szántó Zoltán Társadalmi tőke [pdf]
 • Kopasz Marianna Jó szándék és kompetencia -- avagy a bizalom két összetevője egy magyarországi vállalati felmérés tükrében [pdf]
 • Csata Zsombor A vállalkozások megjelenésének társadalmi meghatározottsága a Székelyföld falvaiban [pdf]
 • Csata Zsombor A vállalkozások megjelenésének társadalmi meghatározottsága a Székelyföld falvaiban (melléklet) [pdf]

Támpont
 • Palkó Emília--Sólyom Zsuzsa A vállalkozások elterjedésének szociokulturális háttere. Vállalkozói típusok két székelyföldi faluban [pdf]
 • Gábos Edit Vendégszerzők és vendégfogadók. Hálók a turizmusban -- Zetelaka esete [pdf]
 • Nagy Benedek A várospromóció internetes eszközei a Székelyföldön [pdf]

Mezőny
 • László Márton Parasztság és hatalom. A mezőgazdaság kollektivizálási folyamata Romániában (1949--1962) [pdf]
 • Ercsei Kálmán Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben [pdf]
 • Fóris-Ferenczi Rita Kihasználatlanul. A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere [pdf]
 • Bakcsi Botond A képzeletbeli zsidó a román (és a kelet-közép-európai) kultúrában [pdf]
 • Bakcsi Botond A modern férfi születése [pdf]
 • Sólyom Zsuzsa Erőszakos vállalkozók. A kényszer alkalma az oroszországi kapitalizmus kialakításában [pdf]4. évfolyam, 1. szám • Csata Zsombor -- Dániel Botond -- Pop Carmen Pályakezdő fiatalok a munkaerőpiacon [pdf]
 • Petrovici Norbert Paternalista menedzserizmus. Hatalmi viszonyok a román politikai elit körében a 80-as évek végén és a 90-es évek elején [pdf]
 • Telegdy Balázs A szociális problémák térbeli strukturálódása – avagy hatékonyak-e a romániai fejlesztési régiók a szociális problémák kezelése szempontjából? [pdf]
 • Gál Katalin Partikuláris versus periférikus Kolozsvári egyetemisták informális gazdasági stratégiái [pdf]
 • Kiss Zita "Ez a mi otthonunk" – kolozsvári fiatal párok lakáskultúrája [pdf]
 • Bocskor Éva Hargita megye lakosságának egészségi állapota az egészségügyi szolgáltatások jegyében [pdf]
 • Telegdy Balázs Az autonómia és a liberális pluralizmus dilemmái a közép-európai magyarok törekvésein példázva [pdf]


4. évfolyam, 2. számTanulmányok
 • Benedek József Kolozsvár történelmi belvárosának társadalmi fenntarthatósága [pdf]
 • Péter László "Feltalálni a múltat!" – etnikai közösségek mediatizált megjelenítése a Kolozsvár főterén végzett archeológiai ásatások példáján [pdf]
 • Pásztor Gyöngyi -- Péter László Kolozsvár, mint márka – útban egy posztmodern város felé? Szociológiai tanulmány egy erdélyi város jellegének és arculatának a változásáról [pdf]
 • Plugor Réka A Szimbolikus konfliktus levetítődései Kolozsváron [pdf]
 • Berekméri Mária-Erzsébet Új városok Maros megyében [pdf]

Támpont
 • Horváth István Az etnikai kategóriák és a klasszifikáció változó logikái – fogalmi rendszerezési kísérlet [pdf]

Mezőny
 • Kolozsvár változó terei – kerekasztal beszélgetés [pdf]
 • Kiss Tamás A "magyarságtól" a "romániai magyar társadalomig". Az erdélyi társadalomkutatás és változó témakonstrukciói a népesedéssel foglalkozó szövegek alapján [pdf]

Recenziók
 • Horváth István A nemzet jegyében (is) megélt mindennapok. [pdf]
 • Gál Katalin A jövőalkotás társadalomtechnikája [pdf]
 • Seprodi Attila A posztmodern antropológia [pdf]


5. évfolyam, 1. számÖsszpont
 • Gagyi József "Az egy szent testület..." A kalugerekhez (ortodox szerzetesekhez) járás, a "próba kultúrája" társadalmi szerepéről [pdf]
 • Fosztó László A megtérés kommunikációja: gondolatok a vallási változásról pünkösdizmusra tért romák kapcsán [pdf]
 • Sorin Gog Az ateizmus után. Románia a vallási újjászületés és a szekularizáció között [pdf]
 • Iuliana Conovic A Román Ortodox Egyház 1989 után: társadalmi identitás, nemzeti emlékezet és a szekularizációs elméletek [pdf]
 • Fejes Ildikó Vallási individualizáció a Csíkszeredai katolikusok körében [pdf]
 • Szilárdi Réka Posztmodern identitáskultúra a magyarországi neopogány közösségekben [pdf]
 • Sárközy Csongor Ezoterikus gyakorlatok dél-alföldi középiskolások körében [pdf]

Támpont
 • Máthé-Tóth András A misztika szociológiája. Ernst Troeltsch harmadik típusa [pdf]
 • Gagyi József A millenarisztikus-messianisztikus mozgalmak kérdése a társadalomtudományokban [pdf]
 • Peti Lehel A vallási mozgalmak antropológiai tapasztalata [pdf]

Mezőny
 • Kiss Dénes Vallásszociológia a posztkommunista Romániában [pdf]
 • Nagy Réka Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek új szemléletéről [pdf]

Recenziók
 • Bernáth Krisztina Chris Hann (ed.): The Postsocialist Religious Question: Faith and power in Central Asia and East-Central Europe [pdf]
 • Nagy Attila Szilágyi Tamás – Szilárdi Réka : Istenek ébredése. Az újpogányság vallástudományi vizsgálata [pdf]


5. évfolyam, 2. számTanulmányok
 • Agnieszka Barszczewska A moldvai csángók identitáskérdése (1860 – 1916): politikai tényezők [pdf]
 • Tánczos Vilmos Az Európa Tanács raportőrével a moldvai csángóknál [pdf]
 • Peti Lehel Transznacionális életformák és szekták. A moldvai csángó falvakban jelentkező új vallási jelenségek interpretációs lehetoségeiről [pdf]
 • Meinolf Arens Egy etnikus csoport a totalitárius népességpolitika feszültségmezejében. A moldvai magyarok/csángók a román – magyar – német kapcsolatok tükrében (1944) [pdf]
 • Ilyés Sándor Az erdélyi magyar sajtó csángóképe az ezredfordulón [pdf]
 • Kinda István Büntető szokások a moldvai csángóknál [pdf]
 • Iancu Laura Kalendáris szokások a moldvai Magyarfaluban [pdf]

Interjú
 • Csángó értelmiségiek támogatáspolitikáról, kutatásokról, a moldvai csángók jelenlegi helyzetéről. Bogdán Tibort, Petrás Róbertet, Duma Andrást kérdezte Peti Lehel és Pozsony Ferenc [pdf]

Recenziók
 • Miklós Zoltán Gazda László: Codex [pdf]
 • Kinda István Csoma Gergely: Megtalált szavak. Tanárként Moldvában [pdf]
 • Gergely Orsolya Pozsony Ferenc: The Hungarian Csango of Moldova [pdf]
 • Kinda István Duma-István András: Csángó mitológia [pdf]
 • Szabó Á. Töhötöm Halász Péter: A moldvai magyarok hagyományos állattartása [pdf]
 • Bajkó Árpád Kamerával a moldvai csodadoktor kútjánál [pdf]


6. évfolyam, 1 – 2. számTanulmányok
 • Kiss Tamás Modernizáció és népesedés. A román népesedési diskurzusok a hatvanas évektől az ezredfordulóig [pdf]
 • Horváth István Nyelvi készségek, nyelvi viselkedés és etnokulturális reprodukció az erdélyi magyar népesség körében [pdf]
 • Veres Valér Az erdélyi magyarok természetes nemzeti identitásának fő vonásai a Kárpát Panel 2007 tükrében [pdf]
 • Csata Zsombor Helyzetkép a munkaerő-piaci keresletről Erdély magyarlakta vidékein [pdf]
 • Geambaşu Réka Patriarchátus a háztartás falain belül és kívül Nemi egyenlőtlenségek az erdélyi munkaerőpiacon [pdf]
 • Antal Imola -- Szigeti Júlia A konfliktusok megoldásának módozatai a párkapcsolatokban [pdf]
 • Gergely Orsolya Így élünk... Lakás- és életmódminták az erdélyi magyar lakosság körében [pdf]

Recenziók
 • Száva Csanád Átalakuló csángó életvilágok (Ilyés Sándor – Peti Lehel – Pozsony Ferenc (szerk.): Lokális és tradicionális csángó életvilágok Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár 2008) [pdf]
 • Ercsei Kálmán Fiatalok a globális világ összefüggésrendszerében: társadalmi integráció és sebezhetőség (René Bendit – Marina Hahn Bleibtreu (szerk.): Youth Transitions. Processes of Social Inclusion and Patterns of Vulnerability in a Globalise [pdf]


7. évfolyam, 1. számÖsszpont
 • Gergely Orsolya Virtuális identitás (?) Az önmeghatározás és imázsépítés új lehetőségei [pdf]
 • Csata Zsombor -- Dániel Botond -- Kiss Dénes -- Ruszuly Emese -- Sólyom Zsuzsa Diplomás karrierpályák az erdélyi magyar fiatalok körében [pdf]
 • Lajos Veronika Gyógyítás – mágia – vallás. Funkcionálisan muködő vallásos világkép Romániában [pdf]

Támpont
 • Pászka Imre A lokális elitek. Előreutaló megfontolások [pdf]
 • Kiss Dénes Románia a szakralizáció útján. Három Romániai egyház profán társadalmi funkcióinak elemzése [pdf]

Recenziók
 • Veres Valér Kisebbségi autonómia kivülről és belülről [pdf]Összpont
 • Gergely Orsolya Virtuális identitás (?) Az önmeghatározás és imázsépítés új lehetőségei [pdf]
 • Csata Zsombor -- Dániel Botond -- Kiss Dénes -- Ruszuly Emese -- Sólyom Zsuzsa Diplomás karrierpályák az erdélyi magyar fiatalok körében [pdf]
 • Lajos Veronika Gyógyítás – mágia – vallás. Funkcionálisan muködő vallásos világkép Romániában [pdf]

Támpont
 • Pászka Imre A lokális elitek. Előreutaló megfontolások [pdf]
 • Kiss Dénes Románia a szakralizáció útján. Három Romániai egyház profán társadalmi funkcióinak elemzése [pdf]

Recenziók
 • Veres Valér Kisebbségi autonómia kivülről és belülről [pdf]

kapcsolódok
» BBTE Szociológia, magyar tagozat
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék